Setswana | English
Listen Live
 

Maitlhomo a Setsokotsane

 • Go samagana le tshalelo morago ya tlamelo ya ditirelo
 • Go bona ditshwaelo tsa baagi
 • Go isa maano a puso kwa baaging
 • Go tsweletsa selekane/tirisanommogo
 • Go maatlafatsa dikamano mo mafapheng a puso
 • Go tiisa pusotshwaraganelo
 • Go tsweletsa le go akaretsa bolweladitshwanelo go ralala puso

Seo se tlaa dirwa jang?

Maitlhomo a Setsokotsane a tlaa fitlhelelwa ka mananeo a a atolosediwang kwa baaging, mme lengwe le lengwe le na le leina la lenaneo le maitlhomo.

Mananeo a a Atolosediwang kwa Baaging a a Tshitshinngwang

 1. Kago

  E tlaa tota patlomaikutlo a baagi le go supa ditlhokego tsa bona. Lenaneo le tlaa aga magae, mafelo a botshabelo, diphaposiborutelo, diphaposi tsa dingaka mmogo le ditlamelo koo go nang le tlhokego ya dioto tsa boitekanelo le pholo. Re tlaa dira diporojeke tsa go busetsa seemo mo baaging go ralala Bokonebophirima. Porojeke eno e tlaa samagana le mananeo a dikago a a tlaa bong a tsamaisiwa ke Puso ya Bokonebophirima go rarabolola tshalelomorago. Lenaneo leno le tlaa dirisa batho ba mo porofenseng ba ba tlaa itlhagisang go dira tiro ya diatla le ya tsamaiso gore ba amogele tuelo e e ka ba tshedisang. Seno se tlaa thusa mo tokafatsong e e nnelang leruri mo dikarolong tsotlhe tsa botlhokwa mme se ka fitlhelelwa ka go dirisa ditirelo tsa lona gore di tswele baagi botlhe mosola. Go tlaa tswelelwa ka mananeo ano kgwedi le kgwedi, porojeke ka porojeke.

  Ditiro tsa botlhokwa:

  • Go pentiwa ga dikolo
  • Go baakanya mesima mo mebileng
  • Go baakanya mebotwana e e laolang lebelo
  • Go tsenya legora/terata kwa dikolong le kwa ditleliniking
  • Go agela batlhoki matlo
 2. Tlhaboloso

  Go tlhoma lenaneo le le bokgoni mme le tsamaisiwa sentle la tikologo le le ungwelang itekanelo mme gape le somarela tlhago mo Porofenseng. Maiteko ano a phepafatso a tlaa tota dikolo, magae a dikhutsana, magae a bagodi, mafelo a botshabelo, diphaka gammogo le dibaka tsotlhe tse go tshelwang mo go tsona. Batho ba tlaa nna le seabe se se tlhaga mme ba tlhokomele tikologo ya bona.

  "Go batho ka batho"

  Ditiro tsa Botlhokwa tsa Lenaneo:

  • Go jala ditlhare
  • Go tsosolosa ditlamelo tsa boitapoloso
  • Go phepafatsa Diphaka tsa Setšhaba
 3. Tlhokomelo

  Bana ba ba latlhilweng mmogo le dikhutsana tse di kwa ditlamelong tsa tlhokomelo ya bana go ralala porofense ba tlaa etelwa ke baithaopi. Baithaopi ba rona ba tlaa tlhokomela bana le bagodi mo loagong, ba ba tlamela ka lerato ka nako ya matsholo ano a a isiwang kwa baaging. Le gale baithaopi ba tlaa tshwanela go naya puso tumelelo ya go tlhola seemo sa bona sa tshireletsego pele ga ba ka kwadisiwa mo lenaneong. Seno e tlaa bo e le go tlhola gore a moithaopi ga e ise e nne motlolamolao wa go sotla bana gongwe thobalano. Baithaopi ba tlaa tlamela ka ditirelo tseno go ralala naga, ba aba dikobo, diaparo, dijo, dibuka tsa puiso gammogo le ditshamekisi.

  Ditiro tsa Botlhokwa tsa Lenaneo:

  • Go tlhola boitekanelo jwa motheo jwa bagodi le bana
  • Go phasalatsa ditlamelwana tsa kgwedi le tsa go tlhapha kwa basetsaneng ba ba kwa dikolong tse di tlhokang.
  • Go kwadisetsa bana le bagodi madi a thuso ya loago
  "dipoelo tsa ka gangwe fela"
 4. Botsalano

  Lenaneo leno le tlaa tsweletsa porofense ka ditiragatso tse di farologaneng tsa metshameko e e nang le mmino gammogo le go keteka mmino wa setso le terama tse di bontshang bagaetsho e bile di anela kgang ya rona jaaka batho ba tshimologo ba mo porofenseng. Maikaelelo a lenaneo leno e tlaa bo e le go busetsa serodumo le go bona ditsela tsa boitlhamelo tsa go fitlhelela batho le go ba itumedisa, go ntse go newa batho ba ba tswang mo lefelong leo tšhono ya go bontsha ditalente tsa bona. Maikaelelo a maiteko ano a Botsalano e tlaa nna go oketsa go nna le seabe le go dirisa ditiragalo tsa ponelopele ya puso ka go bontsha Botsweretshi.

  "Tsosolosa boipelo"

  Ditiro tsa Botlhokwa tsa Lenaneo:

  • Ditiragatso tsa tlhamalalo le dipontsho tsa botaki tsa baagi
  • Go senola talente ya selegae le batsweretshi ba selegae mo bobegakgannyeng
  • Dikgaisano tsa botsweretshi
  • Go tsweletsa bojanala jwa selegae
 5. Dikotla

  Setsokotsane se tlaa tsamaisa ntloboapeelo ya phepo le dikotla go ralala porofense. Sekema seno sa phepo se tlaa tota batho ba ba senang magae, bana, bagodi le ditlhopha tse di amegang ka ntlha ya go tlhoka tiro. Lenaneo leno le tlaa tlamela batho ka tšhono ya go ithaopa jaaka karolo ya matloboapeelo a phepo le dikotla ka go tlamela ka diatla le go apeela baagi dijo. Poelo e tlaa bo e le go netefatsa gore malapa ga a bolawe ke tlala.

  Ditiro tsa Botlhokwa tsa Lenaneo:

  • Dikema tsa sopho le phepo
  • Go tlhola tlhokomelo ya ntlha ya boitekanelo
  • Thulaganyo ya malapa
  • Go phasalatsa hydro ponics
  • Go tsamaisa mananeo a katiso a go nna teng ga dijo mmogo le temothuo go totilwe bašwa
  • Go tsweletsa temothuo ya Hydroponic
It is a law of life that problems arise when conditions are there for their solution.
- Walter Sisulu -
Register as a Volunteer
Join Us
Join Setsokotsane on Twitter Join Setsokotsane on Facebook Join Setsokotsane Google Plus Setsokotsane RSS Feeds