Setswana | English
Listen Live
 
It is a law of life that problems arise when conditions are there for their solution.
- Walter Sisulu -
 

Setsokotsane

Setsokotsane ke lenaneo la tsereganyo la diphetogo tse di boitshegang mme le akaretsa la ga Tonakgolo a dira mmogo le Bakhuduthamaga gammogo le batho ba mo porofenseng go tsibogela dikgwetlho tse tharo tsa lehuma, botlhokatiro mmogo le go tlhoka tekatekano.

Aforikaborwa ka kakaretso le Bokonebophirima jaaka porofense, di lebanwe ke dikgwetlho tsa botlhokatiro, go tlhoka tekatekano mmogo le lehuma. Gangwe le gape, baagi ba ngongorega ka ditsereganyo tse di bonya tsa puso, dikamano tse di bokowa (gareng ga baagi le baemedi ba setšhaba ba ba tlhophilweng) gammogo le tlhokomelo e e bokowa ya diporojeke. Setsokotsane se ikaelela go tsibogela dikgwetlho tseo tse di akaretsang: Metsi, Mesima mo mebileng, Dipone mo mebileng le kwa metseng, Bobodu, Phitlhelelo (ya ditirelo), Maikarabelo, Matlo,Bosenyi.

Setsokotsane se se adimang kitso mo ditheong tse di ntseng di le gona, se ikaelela go susumetsa gore batho ba abe nako ya bona le ditlamelo tse di gona gore go godisiwe porofense ka tsela e e tlaa ngokang boipelo le maikarabelo gareng ga baagi ba yona. Setsokotsane se tlaa semelela ka tsotlhe go fokotsa lehuma ka tlhabololo le maatlafatso ya ba ba mo matshosetsing go gaisa, mme se okamele gape ditlhabololo tse di tlaa anamang go ralala Porofense.

Re tlaa tlhama matsholo a tsiboso le mananeo a thuto a a totileng barutwana, barutabana, baagi gammogo le dikereke go atolosa kitso ya lenaneo la Setsokotsane mmogo le go se tsweletsa jaana letsholo la balwalelatshiamelo le le supang ditlhokego mo baaging mme le tsiboga ka tsela e e maleba.

Register as a Volunteer
Join Us
Join Setsokotsane on Twitter Join Setsokotsane on Facebook Join Setsokotsane Google Plus Setsokotsane RSS Feeds